Information on health services for people arriving from Ukraine

April 12, 2022

Information on health services for people arriving from Ukraine

Інформація про медичне обслуговування людей, які прибувають з України

 

As East Sussex welcomes people from Ukraine, Healthwatch East Sussex has drawn together some key information and advice on accessing health services and some key documents that have been translated into Ukrainian. These are in addition to documents recently released by the UK Government, which you can find by clicking on them below.

Welcome: a guide for Ukrainians arriving in the UK

Arrivals from Ukraine: advice for primary care

Наведений вище текст тиражується українською нижче.

Оскільки Східний Сассекс вітає людей з України, Healthwatch East Sussex зібрав ключову інформацію та поради щодо доступу до медичних послуг та деякі ключові документи, які були перекладені українською.

Це на додаток до документів, нещодавно опублікованих урядом Великобританії, які ви можете знайти, натиснувши на них нижче.

Ласкаво просимо: посібник для українців, які прибувають до Великобританії 

Прибулі з України: поради для первинної медичної допомоги

 

How the National Health Service (NHS) in the UK works

Як працює Національна служба охорони здоровя (NHS) у Великобританії

For a guide on how the NHS works in English you can click here.

Щоб отримати посібник про те, як працює NHS англійською мовою, ви можете натиснути тут.

For a guide on how the NHS works in Ukrainian you can click here.

Щоб дізнатися, як працює Національна служба охорони здоров’я українською мовою, натисніть тут.

More translated health information can be found on the Doctors of The World website here.

Більше перекладених відомостей про здоров’я можна знайти на веб-сайті Doctors of The World тут.

 

Registering for NHS services

Реєстрація на послуги NHS

For information on the services available including how to register for GP’s, Dentists and Opticians in English please click here.

Щоб отримати інформацію про доступні послуги, у тому числі про те, як зареєструватися для лікарів, стоматологів та оптиків англійською мовою, натисніть тут.

 

Accessing NHS 111

Доступ до NHS 111

If you need urgent medical help or advice but it’s not a life threatening situation call NHS 111.

If someone is seriously ill or injured or their life is at risk call 999.

Якщо вам потрібна термінова медична допомога або порада, але це не загроза для життя, зателефонуйте за номером NHS 111.

Якщо хтось серйозно хворий або поранений, або його життя знаходиться під загрозою, телефонуйте 999.

For information and advice in Ukrainian on accessing the NHS 111 service, including what the process involves and how they can help click here.

Щоб отримати інформацію та поради українською мовою щодо доступу до служби NHS 111, зокрема, що включає в себе процес і як вони можуть допомогти, натисніть тут.

To access NHS 111 in another language, you need to say “Interpreter” to the call handler and then say the language you wish to communicate in.

Щоб отримати доступ до NHS 111 іншою мовою, вам потрібно сказати «Перекладач» обробнику дзвінків, а потім сказати мову, якою ви хочете спілкуватися.

 

The NHS for Asylum-Seekers

NHS для шукачів притулку

For an English guide on how asylum seekers can access medical care in the community please click here.

Щоб отримати посібник англійською мовою про те, як шукач притулку може отримати медичну допомогу у вашій громаді, натисніть тут.

For a Ukrainian guide on how an asylum seeker can access medical care in the community please click here.

Щоб отримати український посібник про те, як шукач притулку може отримати медичну допомогу у вашій громаді, натисніть тут.

 

Interpreting services

Послуги перекладача

For information and advice in English relating to interpretation services please visit Sussex Interpreting Services (SIS) here.

Щоб отримати інформацію та поради англійською мовою щодо послуг усного перекладу, відвідайте Службу перекладу Сассекса (SIS) тут.

For information advice relating to interpretation in Ukrainian please click here.

Щоб отримати інформаційні поради щодо перекладу українською мовою, будь ласка, натисніть тут.

 

A Guide for health professionals

Посібник для медичних працівників

A guide has also been published for healthcare practitioners with information and guidance on how to support people arriving from Ukraine which can be accessed by clicking here.

Також опубліковано посібник для медичних працівників з інформацією та вказівками щодо того, як підтримати людей, які прибувають з України, доступ до якого можна отримати, натиснувши тут.

 

We will continue to add further information and resources to this page about health and social care locally, as it is released.

Ми продовжуватимемо додавати до цієї сторінки додаткову інформацію та ресурси про медичну та соціальну допомогу на місцевому рівні, оскільки вона буде випущена.

 

Contact Us

зв’яжіться з нами

For more information please contact us. Call us on 0333 101 4007 or email enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk

Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з нами. Зателефонуйте нам за номером 0333 101 4007 або електронною поштою enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
Sign up to our mailing listKeep up-to-date with Healthwatch East Sussex and receive regular information on our activities and how you can have your say on local health and social care services

For detail on how we use your data please view our privacy policy here.